För vi kan ha fel

-

  Idag har förbundet och de två lokalföreningarna i Göteborg och Umeå haft årsmöten där upplösning av föreningarna stod på dagordningarna. Alla tre årsmöten beslutade att upplösa respektive förening. Detta är ett delmål i en process som inleddes med organisationsstruktursutredningen som tillsattes 1 mars 2014, vars förslag till årsmötet ett år senare var att upplösa förbundet och dess lokalföreningar för att söka synergieffekter genom att istället verka inom förbundet Humanisterna.

  Målet är att skapa ett ungdomsutskott inom Humanisterna som ska kunna fokusera mer på att driva frågor och verksamhet som är viktiga för unga humanister istället för att lägga tid på att driva en egen organisation. Diskussioner om detta har förts med Humanisterna på förhand, men nu kan det verkliga arbetet med denna nya och spännande lösning sätta igång. Med stor sannolikhet kommer varumärket Unga Humanister att fortsätta användas av detta ungdomsutskott. Vill du veta mer eller engagera dig i detta kan du höra av dig till ordf@unghum.se.

  Vi vill skicka ett särskilt tack till våra medlemmar under de år vi har verkat som en egen organisation och hoppas att du som läser detta fortsätter följa jobbet för att sprida och informera om humanism till ungdomar även i det nya formatet.

  -

   Söndag den 1:a mars 2015 hade Unga Humanister årsmöte och förutom de traditionella rapporterna från föregående år, val av förtroendeposter och planering inför det innevarande året stod ett strategiskt beslut om organisationens struktur på agendan.

   Under 2014 har en organisationsstruktursutredning genomförts för att se om det finns en bättre form än den nuvarande för Unga Humanister att uppnå sina syften vad gäller att skapa sekulära mötesplatser och sprida kunskap om humanism till Sveriges ungdomar. Utredningsgruppens förslag var att låta Unga Humanister gå upp i förbundet Humanisterna. På så sätt kan den administrativa bördan på ungdomar som vill engagera sig inom humanismen minska samtidigt som bägge parter kan dra nytta av ökat engagemang och ett tätare samarbete mellan svenska humanister. Diskussioner med Humanisterna har påbörjats och kommer att fortsätta under våren vad gäller de exakta formerna för Humanisternas kommande ökning i ungdomsverksamhet.

   Med anledning av årsmötets avsikt att låta Unga Humanister uppgå i Humanisterna togs det första av två årsmötesbeslut som krävs för att upplösa förbundet, vars tillgångar i så fall tillfaller Humanisterna. Ett extrainsatt årsmöte som kan ta ett slutgiltigt beslut om upplösning är preliminärt planerat till juni, datum för detta kommer att meddelas åtminstone tre månader i förväg.

   Som nämnt ovan skulle även ett antal förtroendeposter tillsättas av årsmötet. Den nya “laguppställningen” ser ut som följer:
   Förbundsstyrelse: Simon Klein (ordförande), Joel Rönnqvist (vice ordförande), Tim Lundqvist (kassör) och Elin Sörensson (sekreterare)

   De charge-utskott: Håkan Ljung (sammankallande), Patrik Berggren och Kristofer Norström

   Revisorer: Magnus Nordlander och Stefan Björnson

   Valberedning: Niclas Fors, Emelie Klein och Viktor Nyberg

   -

    Unga Humanisters årsmöte för 2015 äger rum söndag den 1 mars. Mötet kommer att hållas i Stockholm, men det kommer att finnas möjlighet att delta på distans via videolänk.

    Årsmötet är medlemmarnas chans att direkt påverka Unga Humanisters riktning och verksamhet. På detta årsmöte kommer den organisationsstruktursutredning som beställdes av de som deltog på årsmötet 2014 att presenteras och en eventuell ny organisationsstruktur kommer att beslutas om. Som vanligt kommer även det kommande året att planeras i form av verksamhetsplan och budget och det föregående året att redovisas i form av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

    På årsmötet sker även val till följande förtroendeposter:

    Förbundsstyrelse: Leder, utvecklar och representerar förbundet under året, verkställer årsmötets beslut, stödjer lokalföreningarna, uppdaterar och utvecklar förbundets webbsida och sköter förbundets administration och ekonomi. Består av 3-8 ledamöter och en ordförande.

    De charge-utskott: Granskar styrelsen utifrån årsmötets beslut, stadgar och policydokument. Består av 3 ledamöter, varav en sammankallande.

    Revisor: Granskar förbundets ekonomi. Består av 2 revisorer (behöver ej vara auktoriserade).

    Valberedning: Förbereder valet till förtroendeposter för nästa årsmöte. Består av 3 ledamöter, varav en sammankallande.

    Är du intresserad av att ställa upp till val för någon av dessa poster, eller vill du tipsa oss om någon som du tror skulle passa bra? Kontakta i så fall valberedningens sammankallande Jenny Hedin på jenny.hedin[at]hotmail.com, det är även till henne du kan skicka frågor kring vad de olika uppdragen innebär. Frågor kring årsmötet eller hur det är att sitta i förbundsstyrelsen kan skickas till förbundsordföranden Simon Klein på simon.klein[at]unghum.se.

    Kontakta din lokalförening (eller Unga Humanisters kansli, kansli@unghum.se) om du är intresserad av att delta på årsmötet. Varje lokalförening har ett antal platser som de själva fördelar, men förbundet kan självklart hjälpa till att förmedla kontakter. Anmälan om deltagande på årsmötet ska vara förbundet tillhanda senast 8:e februari 2015.

    -

     Medlemmar i Unga Humanister får varje månad endera ett nyhetsbrev, med uppdateringar om vad som händer i förbundet och hos lokalföreningar, eller ett tipsbrev. Tipsbrevet i oktober hade ett inslag om kritiskt tänkande, skrivet av Simon Klein, ordförande i Unga Humanister med en fil. kand. i kognitionsvetenskap. För att sprida intresse för detta viktiga ämne ville vi dela med oss av inledningen från detta inslag:

     Tänk dig att du står på ett hustak och blir ombedd att hoppa till taket på andra sidan gatan, mot att du får tio miljoner kronor. Hoppet är över tio meter långt, längre än någon människa någonsin har hoppat och definitivt längre än vad du brukar hoppa. Skulle du anta utmaningen?

     De allra flesta människor skulle nog inse sina begränsningar och, trots den lockande belöningen, tacka nej till hopputmaningen. Detta beror på att människor har möjlighet att använda tidigare erfarenheter och kunskap för att dra slutsatser om världen. Vikten av denna förmåga ställs på sin spets i ”hopputmaningen” ovan. Ofta är dock slutsatsen, eller insikten att man ens gör en bedömning av hur världen fungerar, inte lika uppenbar.

     Kritiskt tänkande är ett förhållningssätt till att samla in data och dra slutsatser om sin omvärld (http://rationalwiki.org/wiki/Critical_thinking). I detta ingår att dra nytta av ens tidigare erfarenheter och kunskap (t.ex. insikten om hur långt man brukar kunna hoppa i exemplet ovan), men man måste också vara noggrann med hur dessa utvärderas och hur man förändrar sin bedömning i ljuset av ny information.

     Viktigt att notera är att ”kritiskt” i detta sammanhang inte syftar till en avfärdande inställning (”jag tänker kritiskt eftersom jag inte tror på någonting”), utan syftar till att man tänker bedömande (”jag tänker kritiskt eftersom jag anstränger mig för att så bra som möjligt bedöma och använda information för att dra slutsatser om världen”). Resultatet av kritiskt tänkande gällande arternas uppkomst kan till exempel leda till att man accepterar evolutionsteorin som den bästa förklaringen givet den information man har och att man tillskriver Bibelns skapelseberättelse en låg sannolikhet att vara sann sedan denna är inkonsekvent med den information som idag finns gällande exempelvis universums ålder eller de fossiler vi hittills har hittat.

     För många i dagens Sverige är troligtvis källkritik den första kontakten med kritiskt tänkande. Som bekant handlar källkritik om att bedöma en källas trovärdighet, och därmed kunna bedöma trovärdigheten i informationen från den aktuella källan. Här kan det till exempel handla om att värdera information om olika dieter olika beroende på om den kommer från en myndighet, en vetenskaplig artikel, en ”fråga läkaren”-kolumn eller en blogg driven av en lekman.

     När man pratar om kritiskt tänkande nämner man ofta kognitiva bias och logiska felslut, två fenomen som påverkar vår förmåga att bedöma och använda information. Detta fördjupningsinslag kommer att avslutas med en presentation och några exempel på dessa fenomen.

     Tipsbreven innehåller även tips på artiklar, böcker, podcasts och annat som är relevant för brevets huvudämne eller är aktuella i dagens samhällsdebatt, samt tips på aktiviteter som organiseras av andra organisationer än Unga Humanister.

     Nya medlemmar i Unga Humanister får det senaste nyhetsbrevet och det senaste tipsbrevet skickade till sig, så om du vill läsa fortsättningen, och få liknande utskick i framtiden, kan det vara en idé att bli medlem :) Medlemskap är gratis från 12 års ålder till och med året du fyller 25. För dig som fyller 26 eller mer under året kostar det 100 kronor per år. Medlemskap är öppet upp till 30 års ålder, alternativt om du studerar på högskola. Ett medlemskap ger inte bara dig nyhetsutskick, utan är ett stort stöd i vår strävan efter att sprida humanism, kritiskt tänkande och medmänsklighet bland ungdomar i Sverige. Genom att klicka här kommer du till en sida där du kan teckna medlemskap hos Unga Humanister.

     -

      Den 9:e oktober publicerade Frihetssmedjan artikeln ”Humanisternas ungdomsförbund i upplösningstillstånd”, skriven av Per Pettersson. Unga Humanister, som inte är Humanisternas ungdomsförbund utan är en fristående organisation [Rättelse: Unga Humanister är Humanisternas ungdomsförbund, men är samtidigt autonoma i relation till moderförbundet], vill förtydliga några punkter som lyftes i artikeln.

      I artikeln står: ”För att kunna få bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor [MUCF, vår anm.] krävs minst 1 000 medlemmar under 25 år. Det uppnår inte förbundet idag.”. Enligt MUCF krävs dock 1000 medlemmar, varav minst 60% i åldersspannet 6-25 år (http://www.mucf.se/fragor-om-medlemskap-medlemsforeningar-och-ovriga-fragor). Unga Humanister har i dagsläget totalt cirka 700 medlemmar, varav cirka 400 är i spannet 6-25 år.

      Pettersson skriver att medlemsantalet sviktar och att organisationen är på väg att tyna bort. Dagens medlemsantal är dock något högre än medlemsantalet i slutet av 2013. Det finns även internt framlagda planer på hur medlemsbasen kan utvecklas vidare, både med och utan de 200 000 kronor som nämns i artikeln.

      Pettersson skriver vidare om Unga Humanisters nuvarande och framtida organisationsstruktur. En utredning kring detta föreslogs av 2013 års förbundsstyrelse och beslutades att genomföras på årsmötet 2014. Syftet med utredningen är att se om det finns ett bättre och mer effektivt sätt för Unga Humanister att organisera sig på än ett förbund med lokalföreningar. Resultatet, med förslag på åtgärder och en eventuell omorganisering, kommer att presenteras inför årsmötet 2015 som ska besluta om fortsatt riktning för detta arbete.

      Diskussionen kring Unga Humanister struktur inleddes 2013 och har diskuterats med medlemmar på lokalnivå, samt varit uppe på såväl vårt årsmöte 2014 som i våra nyhetsbrev. Vi vill betona att vi inte har för avsikt att dölja mer än vad som är absolut nödvändigt från våra medlemmar eller från allmänheten. Att vi, likt många andra organisationer, har dokument som enbart är tillgängliga för styrelsen, är dock något som krävs för att kunna arbeta effektivt som organisation.

      Vi ser det som beklagligt att Pettersson har haft medlen, och valt, att ta del av och sprida Unga Humanisters interna dokument. Åtgärder har nu tagits för att minimera risken för att detta ska ske i framtiden och vi hoppas att denna inskränkning i sekretessen, gällande de dokument som skapats för Unga Humanisters nytta, var en engångsföreteelse från Frihetssmedjans sida.

      Den som har frågor kring någonting som inte tas upp i detta inlägg får mer än gärna kontakta vår ordförande Simon Klein på simon.klein@unghum.se.

      Signerat,

      Unga Humanisters Förbundsstyrelse

      Simon Klein, ordförande

      Hannes Tunving, vice ordförande

      Elin Sörensson, sekreterare

      Tim Lundqvist, kassör

      Engagera dig

      Unga Humanister genomgår för tillfället en omorganisering från att vara en egen organisation till att vara en del av Humanisterna. Kontakta ordf@unghum.se om du vill engagera dig för att sprida humanismen bland unga i Sverige!

      Sociala medier

      Håll dig uppdaterad om vad som är på gång i Unga Humanister genom att följa och interagera med oss på Facebook och Twitter.

      Facebooksidan

      Facebookgruppen

      Twitterkontot @Unghum